Splnený cieľ udržateľného rozvoja

Našimi aktivitami sme výrazne prispeli k tomu, že Slovensko splnilo cieľ stanovený OSN (SDG 12.3) a zredukovalo svoj potravinový odpad o polovicu na úrovni maloobchodu a domácností a výrazne znížilo svoje potravinové straty.