#zwkantina – výzva

Inšpirácie na zdieľanie v súťaži:

 • jedlo pripravené zo zvyškov alebo bezo zvyšku
 • kúpené ovocie alebo zelenina ,,smiešnych funky“ tvarov
 • zabalené nedojedené jedlo z reštaurácie alebo školskej jedálne
 • zdieľanie prebytočného jedla s kamošmi, blízkymi či núdznymi  
 • domáce kompostovanie 
 • používanie voskového obrúska alebo iného ekologického balenia na potraviny
 • správne skladovanie (napríklad nezrelého ovocia pri izbovej teplote) 
 • uchovávanie ,,na potom“ ako napríklad fermentovanie, slané nálevy, sušenie, mrazenie, blanšírovanie, marinovanie
 • tvoj naplánovaný jedálniček, nákupný zoznam

Tvoja foto môže znázorňovať hocičo z nášho Desatora neplytvania, pokiaľ bude mať jasný a relevantný popis – napríklad sa môžeš odfotiť ako si dávaš snack pred tým, než ideš do obchodu, aby si nešiel / nešla nakupovať hladný/ -á. 

Ďalšie inšpirácie nájdeš v našej príručke alebo aj Zero Waste receptári.

Veľa šťastia!

Táto výzva vznikla ako súčasť projektu Zero Waste kantína a jej cieľom je upozorniť na problém plytvania potravinami a priniesť ho tam, kam rozhodne patrí – na stredné školy!

Partneri výzvy:

Organizátorom tejto súťaže je Free Food – Jedlo pre všetkých, ktoré je riadne registrovaným občianskym združením.

Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže podľa pravidiel nižšie.

Súťaž je určená pre študentov a študentky od 14 do 19 rokov a prebieha výhradne na Instagrame pod hashtagom #zwkantina.

Súťažný príspevok nesmie:  

 • byť v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;    
 • obsahovať akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne preberanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť;    
 • obsahovať prvky pornografie, akéhokoľvek násilia, pohoršujúci alebo inak nevhodný obsah;    
 • hanobiť národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb;  
 • znevažovať ľudskú dôstojnosť na základe pohlavia, vierovyznania či sexuálnej orientácie
 • podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť alebo navádzať k nemravnému konaniu;    
 • obsahovať prvky alebo časti, ku ktorým uplatňujú práva tretie osoby, najmä práva autorské alebo práva súvisiace s právom autorským, práva k priemyselnému vlastníctvu ako napr. ochranné známky alebo označenia pôvodu a iné práva k duševnému vlastníctvu;    
 • obsahovať skrytú reklamu;   
 • akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno Organizátora.   

Zároveň platí, že:

 • Rozhodnutie o tom, či súťažný príspevok spĺňa podmienky tohto odseku, náleží výhradne Usporiadateľovi.    
 • Organizátor Súťaže nezodpovedá za neúplný alebo inak chybný súťažný príspevok majúci za následok nemožnosť jeho použitia pre účely Súťaže v súvislosti s technickými či inými komplikáciami na strane Súťažiaceho alebo obmedzeniami na strane Organizátora alebo Usporiadateľa.    
 • Nahraním súťažného príspevku udeľuje Súťažiaci dobrovoľne svoj súhlas s Pravidlami Súťaže a so zverejnením súťažného príspevku a s uvedením mena autora.    
 • Organizátor a Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo súťažný príspevok, ktorý nespĺňa podmienky stanovené v týchto Pravidlách (t.j. najmä v odseku 3 tohto článku), nezaradiť do Súťaže alebo ho zo Súťaže kedykoľvek po dobu trvania Súťaže alebo po jej skončení aj bez odôvodnenia odstrániť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.    

Súťaž trvá od 05. apríla zverejnením výzvy na Instagrame do 05. mája 23:59:59.

Jeden instagramový účet môže pridať väčší počet fotiek znázorňujúcich rozličné aktivity a zvýšiť tak svoje šance na výhru. Maximálny počet fotiek je 5. Jeden súťažiaci čí súťažiaca má však nárok len na jednu výhru, po vylosovaní budú z ďalšieho losovania vyradené všetky ďalšie foto prislúchajúceho účtu.

Výhercovia či výherkyne súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich po ukončení súťaže a budú kontaktovaní súkromnou správou.

Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s organizovaním a priebehom Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej Pravidiel. Organizátor Súťaže je oprávnený kedykoľvek v priebehu Súťaže meniť jej Pravidlá, t.j. i spôsoby určenia výhercov, druhy výhier, a vo výnimočných prípadoch Súťaž i zrušiť. Oprávnenie Usporiadateľa zasahovať do priebehu Súťaže zahŕňa aj právo nepriznať Súťažiacemu výhru v Súťaži, ak bude mať Usporiadateľ podozrenie, že Súťažiaci porušil či sa pokúsil obísť Pravidlá Súťaže. V takýchto prípadoch je Usporiadateľ oprávnený Súťažiaceho vylúčiť zo Súťaže, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy Usporiadateľovi Súťaže. 

Výhru z tejto Súťaže nemožno previesť na iného Súťažiaceho alebo tretiu osobu. Výhry nemožno vymáhať súdnou cestou. Výhry nemožno vyplatiť v peniazoch ani za ne poskytnúť inú nepeňažnú náhradu. Organizátor Súťaže je súčasne oprávnený kedykoľvek v priebehu Súťaže meniť druhy výher.    

Organizátor nezodpovedá za úplnosť výťažku z týchto Pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii uverejnený na propagačných či iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto Pravidlá sú považované v rámci Súťaže za jediné úplné.    

Účasť v Súťaži je dobrovoľná a Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami. Akékoľvek porušenie alebo obchádzanie týchto Pravidiel Súťažiacim či pokus o ich zneužitie je dôvodom pre okamžité vylúčenie takého Súťažiaceho zo Súťaže.    

Tieto úplné Pravidlá sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na súťažných stránkach. V prípade rozporu medzi textom skrátených Pravidiel uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiáli prezentujúcom túto Súťaž a týmito úplnými Pravidlami zverejnenými na súťažných stránkach, majú prednosť tieto úplné Pravidlá.    

Súťažiaci udeľuje Organizátorovi pre prípad, že sa stane výhercom niektorej  z cien, súhlas so zverejnením svojho mena a priezviska na Instagramových stránkach. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou účasti v Súťaži.  

Súťažiaci, ktorý takto poskytol Organizátorovi a Usporiadateľovi osobné údaje, má v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “nariadenie”) a zákona č. 110/2019 Zb., O spracovanie osobných údajov: 

Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo spojená so sociálnou sieťou Instagram, Instagram Inc. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie Organizátorovi Súťaže, a nie spoločnosti Instagram, Instagram Inc. V prípade akýchkoľvek otázok sa Súťažiaci môžu obrátiť na Organizátora formou správy na Instagramovej stránke www.instagram.com/freefood_svk