2% Z DANE

NRSR schválila 2.4.2020 tzv. lex korona zákon, ktorým prijala rôzne daňové finančné opatrania. Týmto zákonom sa posunulo viacero lehôt, ktoré plynú počas tzv. obdobia pandémia, t.j. počas obdobia mimoriadnej situácie, ktorú vyhlásila vláda (od 12. marca 2020 do odvolania vlády). Jedným z nich bolo aj upresnenie termínu na poukázanie 2% resp. 3% dane. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

To znamená, ak by napr. pandémia skončila v júni 2020 zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie,  podajú vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane až do 31.8.2020, pričom potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia im zamestnávateľ musí vystaviť najneskôr do 15.8.2020.

Čo sa týka daňovníkov, ktorí si daňové priznanie podávajú sami (t.j. fyzické osoby, ktoré majú aj iné príjmy ako príjmy zo zamestnania a právnické osoby) a ktorým uplynula lehota na podanie daňového priznania počas obdobia pandémia, môžu poukázať podiel zaplatenej dane v daňovom priznaní, ktorého lehota sa predĺžila rovnako, t.j. do konca kalendárneho mesiace nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa skončila pandémia. To znamená, ak pandémia skončila v júni 2020, daňovníci môžu poukázať daň v daňovom priznaní, ktoré je potrebné podať najneskôr do konca augusta 2020.

**************************************************************************************************************************************************

Aj tento rok sa uchádzame o Vašu priazeň pri rozhodovaní sa, kam s dvomi percentami.

Aby ste videli, že naše poslanie berieme zodpovedne, pripravili sme pre Vás súhrn našich najdôležitejších aktivít za rok 2019. V uplynulom roku sme sa sústredili najmä (ale nie výhradne) na obchodné reťazce a distribúciu potravín, aby sa čo najviac prebytočných potravín dostalo k čo najviac ľuďom v núdzi. Naďalej sme šírili osvetu formou prednášok, diskusií a vyjadrení pre médiá. Podarilo sa nám vytvoriť si silné partnerstvá a dostať sa do povedomia štátnej správy ako odborníci v diskusii na problematiku plytvania jedlom.

Na Slovensku sa však ešte stále šialene plytvá potravinami a v roku 2020 chceme preto v našich aktivitách nielen pokračovať, ale chceme ich robiť ešte viac a lepšie.

Nielen štatistiky, ale aj naše vlastné skúsenosti nás utvrdili v tom, že je stále málo ľudí, ktorí považujú plytvanie potravinami za problém, ktorému treba venovať pozornosť. Tento rok sa preto chceme sústrediť na jednotlivca. Máme v hlavách, mobiloch aj na papieroch plno skvelých nápadov, na ktorých realizáciu však budeme potrebovať Vašu pomoc.

Pomôžete nám?

Postup je jednoduchý 
1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 € (3% z Vašej zaplatenej dane môžete darovať akejkoľvek registrovanej organizácii, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/ organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali).
2. Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie, do ktorého vpíšte sumu, ktorá zodpovedá 2% (resp. 3%) Vašej dane. 
3. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane (v prípade 3% aj Potvrdenie o dobrovoľníckej činnost), doručte do 30.04.2020 na príslušný daňový úrad (adresu nájdete na: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost)
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
DAJME JEDLU DRUHÚ ŠANCU!