Legislatíva

Zmeny v oblasti legislatívy sú vždy vysoké ciele. Nám sa už niektoré podarilo naplniť, na ostatných stále pracujeme. Aké legislatívne zmeny sa na Slovensku udiali v súvislosti s darovaním potravín? Tento prehľadne spracovaný sumár ti pomôže sa lepšie v téme zorientovať.

Darovanie potravín po dátume minimálnej trvanlivosti

Aj vďaka našej petícii schválil parlament vládny návrh MPRV SR návrh na zmenu novely zákona o potravinách č. 376/2016 Z. z., ktorá umožňuje použiť potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na charitatívne účely. Od 1.1.2017 tento zákon udeľuje charitatívnym organizáciám možnosť prijímať, distribuovať a vydávať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti. Táto možnosť je však podmienená registráciou ako výdajne alebo skladu potravín po DMT, resp. ich distribútora, ak nemáte v úmysle potraviny vydávať koncovému spotrebiteľovi. Pripravili sme pre vás stručný návod ako sa registrovať [1].

Registrácia krok za krokom:

  1. Stiahnite si dokument Registrácia charitatívnych organizácií, ktoré budú umiestňovať na trh potraviny po Dátume minimálnej trvanlivosti, ktorý obsahuje podrobný popis procesu registrácie organizácie a náležitosti, ktoré treba splniť, odkazuje na potrebné kontakty.
  2.  Podľa uvedených inštrukcií vyplňte Oznámenie o registrácii a odošlite ho poštou alebo prineste osobne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
  3. RVPS prevádzku zaregistruje a vydá potvrdenie o registrácii. RVPS síce potvrdzuje registráciu, nie je však možné distribuovať/vydávať potraviny bez stanoviska od Úradu zdravotníctva. 
  4. Podajte preto žiadosť o vykonanie kontroly vašej výdajne/mobilnej výdajne elektronicky alebo osobne na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. RÚVZ vydá stanovisko na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín (viď Kapitola II). Žiadosť o vydanie rozhodnutia si stiahnete TU. alebo ju vyplníte elektronicky. K žiadosti priložte kópiu potravinového preukazu, výpis z registra vašej organizácie a tiež Súhlas so spracovaním osobných údajov.
  5. Viac informácií ohľadom postupov na strane RÚVZ vrátane procesnej mapy nájdete TU.

Budeme radi, ak nás kontaktujete so spätnou väzbou, no určite sa neváhajte na nás obrátiť s otázkami, alebo ak hľadáte dodávateľa/prijímateľa potravín.

Celý názov zákona: 
„Zákon č. 376/2016 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov“

Celkové znenie zákona:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=7&CPT=233

[1] http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=111&navID2=1255

 

Daňové zvýhodnenie pre darcov jedla

Vďaka skvelým ľuďom a ich aktívnej podpore sa nám podarilo presadiť zmenu legislatívy, ktorej cieľom je znížiť potravinový odpad na Slovensku – potravinový dar ako daňový výdavok.

O čo ide?

V roku 2019 naši dobrovoľníci zo sveta daní a financií uskutočnili analýzu legislatívnych prekážok darovania potravín. Zistili sme, že na Slovensku nemožno považovať darované potraviny za daňový výdavok OKREM potravín s určenou minimálnou trvanlivosťou darovaných Potravinovej banke Slovenska. Inými slovami – v prípade potravín, ktoré nemajú určenú minimálnu trvanlivosť, by sa darovanie týchto potravín považovalo za nedaňový výdavok aj v prípade Potravinovej banky Slovenska[1].

Na základe novely zákona o dani z príjmov č. 301/2019 Z.z., ktorá bola prijatá ako vládny návrh Ministerstva financií, bude možné od 1.1.2020 u darcu považovať za daňový výdavok obstarávaciu cenu bezodplatne odovzdaných potravín. Jedinou podmienkou je, že obdarovaný musí byť neziskovou organizáciou alebo registrovaným sociálnym podnikom[2], ktorý použije potraviny na účel, na ktorý je možné použiť 2% zaplatenej dane. Pri posudzovaní daňového výdavku je irelevantné, či ide o potraviny, ktorým uplynula doba minimálnej trvanlivosti resp. či ide o potraviny, ktoré majú alebo nemajú určenú dobu minimálnej trvanlivosti.

Čo musíte urobiť, ak chcete bezodplatne prijímať potraviny?

Musíte byť registrovaní ako nezisková organizácia alebo sociálny podnik, ktorý použije potraviny na účel, na ktorý je možné použiť 2% zaplatenej dane. Prijímanie potravín po dátume minimálnej trvanlivosti (DMT) je podmienené registráciou ako výdajne alebo distribútora. Stručný návod na registráciu so všetkými potrebnými informáciami sme pre vás pripravili TU.

Ak máte záujem potraviny prijímať alebo darovať a nemáte partnera, ozvite sa nám! Máme sieť partnerov na jednej, či druhej strane.

Celý názov zákona:
Zákon č. 301/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Celkové znenie zákona:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=7&CPT=1513

[1] §21 písm. n) Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

[2] § 5 ods. 2 zákona č. zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Povinné darovanie potravín

V novembri 2019 bol schválený ďalší zákon na základe poslaneckého návrhu z dielne SNS predkladanom bývalou poslankyňou Evou Antošovou o povinnom darovaní potravín po dátume minimálnej trvanlivosti obchodom s rozlohou nad 400 m². Aj na základe našej iniciatívy a pripomienok boli do návrhu zákona zapracované pozmeňovacie návrhy, ktorých cieľom bolo zmierniť nátlak na reťazce či charity. Zákon mal nadobudnúť účinnosť 01.01.2024, ale jeho platnosť bola zrušená zákonom, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tzv. „Sulíkovo kilečko“). Miesto povinného darovania vláda v tejto súvislosti iniciovala prípravu novely zákona, ktorá by umožnila potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti predávať.

Celý názov zákona:

Zákon č. 478/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Celkové znenie zákona:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7548

Naše vyjadrenia:

https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/535318-povinne-darovanie-potravin-sa-odklada/

Reakcia o.z. Free Food na poslanecký návrh podľa ktorého by darovanie potravinového prebytku malo byť povinné

Analýza darovania potravín vo vybraných členských štátoch a návrhy na legislatívne zmeny

V rámci našej analýzy sme pre vás pripravili toto prehľadné zhrnutie najdôležitejších informácií o darovaní potravín vo vybraných štátoch EÚ. 

(tabuľka sa otvorí v plnej veľkosti po kliknutí na ňu)

Ak máš záujem prečítať si kompletný dokument, môžeš si ho vyžiadať individuálne na info@free-food.sk. Do správy, prosím, uveď účel, na ktorý analýzu využiješ.

Predaj potravín po dátume minimálnej trvanlivosti

Podľa novely Zákona o potravinách z júla 2022 môže každý obchodník za zníženú cenu predávať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti v prípade, že sú bezpečné a že ich bude predávať výhradne vo svojich fyzických prevádzkach, oddelene od ostatných potravín, za zníženú cenu, len konečnému spotrebiteľovi, a to najviac 45 dní od uplynutia DMT. Novela pôvodne nerátala s tým, že táto zmena by mohla znevýhodniť charitatívne organizácie, ktoré sú užívateľmi potravinovej pomoci a distribuujú ich ľuďom v núdzi. Na Slovensku je ako výdajňa potravín po dátume minimálnej  trvanlivosti aktuálne registrovaných 52 charitatívnych organizácií vrátane sociálnych výdajní. Po debate sa preto pôvodné znenie rozšírilo pre prevádzkovateľov s predajnou plochou nad 400 m², ktorí takéto potraviny musia prednostne ponúknuť najmenej 1 charite. Ak charitatívna organizácia do 48 hodín od ponuky neprejaví záujem o tieto potraviny alebo ich odmietne, prevádzkovateľ môže potraviny po DMT predávať tak, ako uvádza pôvodné znenie.

Celý názov zákona:

Zákon č. 211/2022 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov

Celkové znenie zákona:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/211/20220701.html

Naše vyjadrenia a články:

Ako vyzerá predaj potravín po dátume minimálnej trvanlivosti?

Potraviny budú mať dlhší život - Tovar a Predaj – správy z retailu