Zjedáleň

Potravinový odpad je významný spoločenský, ekologický aj ekonomický problém. Dlhodobým cieľom projektu Zjedáleň (predtým Zero Waste kantína) je priniesť tému plytvania potravinami na školy. Na jednej strane chce projekt upozorniť na rôzne aspekty plytvania potravinami v sektore školských stravovacích zariadení. V rámci projektu preto ponúkame komplexné riešenie pre redukciu odpadu v zariadení spoločného stravovania, ktoré je merateľné, udržateľné a replikovateľné. Na druhej strane chceme mladým ľudom vysvetliť, prečo plytvanie jedlom nie je v poriadku tak, aby pochopili širšie súvislosti, ktoré si so sebou ponesú do dospelého života.

Naše riešenia teda cielime na oboje – poskytovateľov služby (školskú jedáleň a jej personál) aj samotných spotrebiteľov (primárne študenti, no osvete sa nevyhnú ani učitelia). Projekt je určený pre stredné školy a základné školy

Vďaka spoločnosti Tesco sa nám podarilo získať financie pre pilotný projekt, ktorý v mesiacoch september – november 2021 prebiehal na bratislavskom gymnáziu na Vazovovej. V roku 2022 sme získali od Tesco ďalší grant a s projektom sme tak mohli pokračovať na obchodnej akadémii v Čadci. 

Problematika

V sektore spoločného stravovania sú potravinové straty a plytvanie potravinami podľa štúdie FUSIONS (2017) odhadované na úrovni 12% z celkového množstva strát v celom potravinovom reťazci. Patria sem aj zariadenia verejného stravovania ako napríklad školské jedálne. Ako príčiny vzniku potravinových strát a plytvania potravinami v oblasti spoločného stravovania boli v Pláne predchádzania plytvaniu potravinami MPRV SR 2016-2020 identifikované: veľkosť porcií, príprava väčšieho množstva jedla, ako sa stihne spotrebovať, zvyšky z prípravy pokrmov (napr. šupky, jadrá, škrupiny, kosti, …), nakupovanie veľkého množstva surovín, nevhodné skladovanie, príliš dlhé skladovanie. 
Veľkosti porcií sú častokrát nevyhovujúce a ekologicky uvedomelý spotrebiteľ sa ešte stále musí rozhodovať, či radšej zachráni svoju nedojedenú porciu alebo plastový obal. Okrem toho na Slovensku v súčasnosti nie je možné darovať varené pokrmy, ktoré ak sa do štyroch hodín nepredajú, musia byť vyhodené. 

Tieto príčiny majú za následok to, že objem potravinového odpadu sa môže vyšplhať až na 40% celkového objemu potravín, ktoré vstupujú do procesu prípravy pokrmov. V tom lepšom prípade končí odpad v separovanom kuchynskom resp. reštauračnom odpade, ktorý síce putuje do bioplynovej stanice, no častokrát až stovky kilometrov a prispieva tak k ďalšej tvorbe uhlíkovej stopy. Alarmujúcim je najmä fakt, že väčšina kuchynského odpadu končí v koši úplne zbytočne. 

Napriek tomu sa o problematike plytvania jedlom v zariadeniach spoločného stravovania takmer vôbec nehovorí. Školy sú ešte špecifickejším príkladom absurdného plytvania. Kým v kuchyni sú procesy prípravy pokrmov z hľadiska využitia surovín nastavené efektívne a vzniká tu minimum (nejedlého) odpadu, najviac odpadu sa tvorí z nedojedených a nevyzdvihnutých obedov – teda u konečného spotrebiteľa a potravinový odpad sa môže vyšplhať až na 25% z celkového objemu vstupných surovín. Stravovanie v školskej jedálni sa riadi finančnými pásmami, výživovými normami, hotovými receptúrami a normovacími listami určujúcimi presné hmotnosti jedál. Takýto systém má svoje výhody, ale aj množstvo nedokonalostí, ktoré vedú k plytvaniu. Napriek prísnym pravidlám je priestor na zlepšenie obrovský. A to nielen v kuchyni, ale aj u študentov!

Myšlienka

Hlavnou myšlienkou projektu Zjedáleň je vychovať zodpovedného spotrebiteľa a zvýšiť povedomie o potravinovom odpade, najmä tom, ktorý sa tvorí v školských zariadeniach spoločného stravovania a na konkrétnych príkladoch ukázať, ako sa dá tento odpad eliminovať na ,,nutné“ minimum.

Ciele

Projekt cieli na žiakov, učiteľov aj pracovníkov jedálne, ktorých vzdeláva o dôležitosti a možnostiach znižovania potravinového odpadu. Hlavným cieľom je odovzdať interaktívnou a zrozumiteľnou formou naše expertné poznatky a know-how v znižovaní potravinového odpadu na spotrebiteľskej úrovni a v školskej jedálni.

Aktivity

Súčasťou vzdelávacích aktivít študentov sú interaktívne prednášky, ktoré im priblížia základné pojmy a súvislosti z oblasti udržateľných potravinových systémov a tiež workshopy skladovania potravín, varenia bez odpadu, kompostovania či výroby voskových obrúskov.  

Opatrenia

Aktivity zamerané na jedáleň a kuchyňu spočívajú v meraní potravinového odpadu (meranie množstva, analýza jedálnych lístkov, diskusia, dotazníkový prieskum, fokusové skupiny) a v zavádzaní opatrení.

V rámci opatrení v predchádzajúcich projektoch sme spoločne s kuchyňou napasovali jedálne lístky lepšie na stravovacie preferencie žiakov samozrejme v rámci MSN a receptúr, rozdali sme niekoľko desiatok obedárov a kompostovateľných obalov pre deti, ktoré si chcú obed zabaliť alebo si ho dojesť neskôr. Tiež sa zaviedla možnosť vyzdvihnúť si nedojedené obedy po 14-tej hodine pre všetkých vrátane nestravníkov.  Prichystali sme vysvetlivky pre jednotlivé jedlá, posunuli sme čas odhlasovania sa z obedov a mnohé iné. V triedach sme zaviedli koše na bioodpad.

 

Pilotný projekt

Cieľom tohto pilota bolo vytvoriť replikovateľný model projektu vrátane metodík a materiálov. Projekt sme započali ešte v júni diskusiami s vedením školy a jedálne a dotazníkovým prieskumom medzi žiakmi, ktorý nám pomohol zistiť ich stravovacie preferencie.

Naplno sme projekt naštartovali až v septembri Zero Waste auditom, po ktorom sme navrhli riešenia pre zníženie odpadu v kuchyni a program osvetových aktivít na škole. Po skončení kampane a implementácii navrhovaných riešení sme uskutočnili druhé meranie a výsledok porovnali s počiatočným stavom. Výsledky nájdete nižšie. 

Online webináre

V rámci šírenia povedomia sme organizovali aj 2 webináre, prostredníctvom ktorých sme otvorili zaujímavé témy podnecujúce vzťah k jedlu. Privítali sme zaujímavých hostí a projekty, ktoré narúšajú stereotypy a prinášajú iný pohľad na potravinový systém – cez skutočnú hodnotu jedla. 

Ocenia etikári, NOSkári, učitelia biológie a každý, kto chce svojim študentom predstaviť príklady toho, ako jedlo dokáže stmeliť komunitu a vytvárať úžasnú spoločenskú hodnotu. Poslúži aj ako učebný materiál pre hodiny ekonómie, vďaka ktorému môžete na praktických príkladoch vysvetliť študentom základnú terminológiu a predstaviť konkrétnych ľudí, ktorí sa rozhodli prispieť k zelenšiemu biznisu na Slovensku. 

1. Jedlo ako tmel pre komunity

Prečo je vo svete plnom jedla a obchodov pestovanie vlastnej úrody hodnotnou zručnosťou? Prečo by sme nemali hrabať len na svojom políčku ale ako komunita? Ako sa varí z darovaného jedla a prečo majú sociálne a environmentálne témy k sebe bližšie, než si myslíme? V online diskusii na tému „Jedlo ako tmel pre komunity“ vám odpovieme aj na tieto otázky a predstavíme rôzne nekonvenčné prístupy k potravinovému systému, ktoré neformujú len zdravý vzťah k jedlu, ale aj k planéte a svojmu okoliu. 

KoZa v Háji
komunitná záhrada v bratislavskej Petržalke.
Hlavným cieľom tohto projektu je zrušiť sídliskovú anonymitu a stmeliť miestne rodiny tak, aby mohli niečo spoločne budovať. Ďalším cieľom bolo revitalizovať priestor bývalého betónového ihriska a ukázať deťom, aké zložité je niečo dopestovať.

Tvar

Škola permakultúry Hrušov nosným cieľom tohto občianskeho združenia je to, aby sa permakultúra a jej princípy šírili regiónmi  Slovenska a zachovávalo sa ich kultúrne a prírodné dedičstvo. Poskytujú vzdelávanie rôznym vekovým kategóriám, organizujú webináre a zaujímavé podujatia.

Tvar

Centrum rodiny 
útočisko a sídlo komunity ľudí rôznych vekových a sociálnych skupín. Zachraňovaním a následným spracovaním potravín zo supermarketov určených na vyhodenie bojujú proti hladu aj odpadu. Majú aj komunitnú záhradu s edukačným charakterom.

Tvar

2. Eko mindset v podnikaní

Ako sa dá podnikať ekologickejšie v oblasti jedla? Čo je ešte udržateľnosť a čo už zbytočný konzum? Ako sa mení slovenský trh a ako sa darí slovenským firmám prispôsobiť sa zvyšujúcemu dopytu po rastlinných výrobkoch? V online diskusii na tému „Eko mindset v podnikaní“ vám odpovieme aj na tieto otázky a predstavíme rôzne prístupy k ekologickému podnikaniu v potravinárstve, či maloobchode.

Eatster
inovatívna aplikácia pre objednávanie jedla pohodlne a bez čakania, ktorú nazývajú aj samoobslužný kiosk do vrecka. Jej zakladateľ a CEO pôsobil okrem iného aj v Silicon Valley, Mekke startupov.

Tvar

Bezobalis
bezobalový obchod a e-shop z Trenčína, jeden z prvých na Slovensku. Okrem množstva chutných, lokálnych produktov, majú v ponuke aj osvetové či vzdelávacie aktivity vrátane prednášok pre stredné školy.

Tvar

Jem pre Zem
iniciatíva, ktorá presadzuje udržateľné spôsoby stravovania prostredníctvom rastlinnej stravy v maloobchode, gastre, aj u spotrebiteľov. Organizuje rastlinné výzvy a to aj pre mládež, do ktorých sa môžu zapojiť aj vaša škola

Tvar