Zero Waste kantína

Potravinový odpad je významný spoločenský, ekologický aj ekonomický problém. Dlhodobým cieľom projektu Zero Waste kantína je upozorniť na rôzne aspekty plytvania potravinami v sektore stravovacích zariadení. V rámci projektu ponúkame komplexné riešenie pre redukciu odpadu v zariadení spoločného stravovania, ktoré je merateľné, udržateľné a replikovateľné. Projekt je určený pre stredné a vysoké školy. Vďaka spoločnosti Tesco sa nám podarilo získať financie pre pilotný projekt, pre ktorý aktuálne hľadáme vhodného partnera. Bude ním tvoja škola?

Problematika

V sektore spoločného stravovania sú potravinové straty a plytvanie potravinami podľa štúdie FUSIONS (2017) odhadované na úrovni 12% z celkového množstva strát v celom potravinovom reťazci. Na Slovensku v súčasnosti nie je možné darovať varené pokrmy, ktoré ak sa do troch hodín nezjedia, musia byť vyhodené. Takéto jedlo, bohužiaľ, ešte stále končí v komunálnom odpade. Ako príčiny vzniku potravinových strát a plytvania potravinami v oblasti spoločného stravovania boli v Pláne predchádzania plytvaniu potravinami MPRV SR 2016-2020 identifikované: veľkosť porcií, príprava väčšieho množstva jedla, ako sa stihne spotrebovať, zvyšky z prípravy pokrmov (napr. šupky, jadrá, škrupiny, kosti, …), nakupovanie veľkého množstva surovín, nevhodné skladovanie, príliš dlhé skladovanie. Nesprávne nastavenie týchto procesov má za následok vznik potravinového odpadu o objeme v priemere až 40 % celkového objemu potravín, ktoré vstupujú do procesu prípravy pokrmov. Ich optimalizáciou sa však dá potravinovému odpadu do veľkej miery predchádzať.

Myšlienka

Hlavnou myšlienkou projektu je zvýšiť povedomie o potravinovom odpade. Najmä tom, ktorý sa tvorí v zariadeniach spoločného stravovania a na konkrétnom príklade jedálne ukázať, ako sa dá tento odpad eliminovať na úplné minimum.

Zámer

Zámerom projektu Zero Waste kantína je zredukovať potravinový odpad v školskej kantíne – stredná škola/univerzita, pretože chceme do projektu vniesť edukačný a komunitný charakter s možnosťou priameho zapojenia sa študentov do exekutívy projektu. Zároveň je jeho zámerom nastavenie príkladu dobrej praxe – precedensu replikovateľného v ďalších zariadeniach spoločného stravovania.

Princípy cirkulárnej ekonomiky

Untitled design (7)

Projekt Zero Waste kantína je založený na princípoch cirkulárnej ekonomiky s konečným cieľom ,,uzatvoriť kruh“. Konkrétne spočíva vo výraznej redukcii potravinového aj plastového odpadu, čo má pozitívny vplyv na znižovanie tvorby skleníkových plynov – oxidu uhličitého a metánu, a takisto znečistenia pôdy a vody. Samotný proces redukcie potravinového odpadu spočíva v efektívnejšom využívaní zdrojov, čo je ďalší z princípov zelenej resp. cirkulárnej ekonomiky. V neposlednom rade vzniknutý odpad, ktorému sa nevieme vyhnúť, bude opätovne použitý ako zdroj – podľa množstva a typu odpadu zvolíme aj typ spracovania (kompostér, spracovanie v BPS, kombinácia). Projekt ráta aj s úpravou jedálnička s dôrazom na znižovanie uhlíkovej stopy (bude na dohode s partnermi).

Uvedomujeme si, že situácia aktuálne takémuto projektu nepraje, ale keď sa pandémia pominie, my budeme pripravení! Ak máš záujem o nástup do školy vo veľkom – Zero Waste štýle, napíš nám na info@free-food.sk 🙂