Historický Okamih pre Slovensko: memorandum o spolupráci vytvára Platformu Potravinovej Pomoci Slovensko

Bratislava – dňa 30. októbra 2023 na ustanovujúcom zhromaždení v Bratislave, Slovenská katolícka charita, Slovenský Červený kríž, Free Food – Jedlo pre všetkých, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Circular Slovakia, OZ Depaul, nezisková organizácia Jeden rodič a občianske združenie Vagus oficiálne podpísali Memorandum o Spolupráci. Týmto aktom vytvorili „Platformu Potravinovej Pomoci Slovensko“, novú dobrovoľnú iniciatívu s cieľom zastaviť plytvanie potravinami na Slovensku a minimalizovať tvorbu potravinového odpadu.


Na základe zisťovania EU SILC bolo na Slovensku v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia v roku 2021 cca 841 tis. ľudí, čo predstavovalo 15,6 % celkového obyvateľstva a v roku 2022 išlo cca o 888 tis. ľudí, čo predstavovalo 16,5 %. Zároveň sa u nás v roku 2020 vyhodilo 577-tisíc ton potravín, z toho približne 15-tisíc ton vyprodukovali supermarkety a 197-tisíc ton vyprodukovala prvovýroba a spracovateľský priemysel. Veľká časť z týchto potravín je však stále vhodná na ľudskú spotrebu a v koši končí celkom zbytočne. Podpisom memoranda sa tieto organizácie zaviazali k spoločnej snahe vytvoriť efektívny a udržateľný systém na využívanie prebytočných potravín na pomoc ľuďom v núdzi, ktorý by pokrýval celé územie Slovenska, zmierňoval následky chudoby a poskytoval ľuďom v núdzi bezpečné a výživovo hodnotné potraviny. Platforma bude vyvíjať aj advokačnú činnosť voči orgánom verejnej moci s cieľom vytvorenia priaznivého legislatívneho prostredia. Verejná komunikácia a osveta v téme plytvania potravinami a darovania potravín budú tiež súčasťou aktívnej činnosti Platformy.


V novembri sa členovia platformy stretli s jednotlivými ministerstvami na základe iniciatívy Filipa Vagača, Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti. “Som rád, že v téme potravinovej pomoci došlo k tak výraznemu posunu a vznikla nová Plaforma potravinovej pomoci. Spoluprácu v tejto náročnej téme pokladám za dôležitý krok pri intenzívnejšej spolupráci so štátnymi inštitúciami.”


„Spoločne prispejeme k zlepšeniu kvality života tých, ktorí nemajú dostatok vlastných prostriedkov na zabezpečenie potravy a trpia potravinovou neistotou. Takáto iniciatíva je v súčasnosti veľmi potrebná, pretože ľudí v zraniteľných komunitách bohužiaľ neustále pribúda“, uviedla generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža, Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová.

„Vytvorenie tejto platformy je míľnikom v našej snahe zabezpečiť, aby potraviny, ktoré máme k dispozícii, naozaj slúžili tým, ktorí ich najviac potrebujú. Spoločne môžeme dosiahnuť veľký pozitívny dopad a zlepšiť životy mnohých ľudí v našej krajine,“ povedal Miroslav Dzurech, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.


Platforma Potravinovej Pomoci Slovensko je otvorená pre ďalších záujemcov o spoluprácu, ktorí majú rovnaké ciele a hodnoty.

Stretnutie Slovenského Červeného kríža, Slovenskej katolíckej charity a nášho OZ Free Food so splnomocnencom pre občiansku spoločnosť Filipom Vagačom a zástupcami sektorov MPSVR, MPRV, MZP a MIRRI v septembri 2023